Menyknapp

Affärsutvecklare Besöksnäring och Turism

bannerbild

Affärsutvecklare Besöksnäring och Turism

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 3 LIA-perioder ingår i utbildningen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Hitta snabbt

Arbeta strategiskt med hållbar besöksnäringsutveckling!

Turism- och besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. För att skapa lönsamhet och locka fler besökare behövs duktiga affärsutvecklare, projektledare och destinationsutvecklare. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta strategiskt, affärsmässigt och digitalt med hållbar besöksnäringsutveckling.

En yrkesroll för framtiden

Med ett professionellt sinne för affärer, ekonomi och marknads­föring ska den som studerat Affärsutvecklare Besöksnäring & Turism kunna bidra till att utveckla exportmogna destinationer och medverka till att stärka utvecklingen av turismupplevelser inom:

 • Turism och Destinationsutveckling
 • Boendeanläggningar
 • Attraktioner och Upplevelser
 • Mötesindustri och Evenemang

Du kan jobba som

 • Affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner
 • Affärsutvecklare för regioner, kommuner och företag
 • Projektledare inom turism- och besöksnäring
 • Marknadsansvarig inom turism- och besöksnäring
 • Destinationsutvecklare

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Så studerar du

Utbildningen ges på heltid där föreläsningar varvas med projekt, eget arbete, inlämnings­uppgifter och workshops. Utbildningen ges i Uddevalla med direktsändning till Lidköping och Borås. Lärare finns i Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan.

Kursinnehåll

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes förmåga att identifiera befintliga resurser, nya behov och ta fram utvecklingsförslag. Det handlar om att identifiera och förstå förutsättningar, förändringsdrivkrafter och framgångsfaktorer för besöksnäring och turism i ett globalt perspektiv.

Det handlar också om hur man kan skapa en hållbar och exportmogen destination och utveckla reseanledningar inom t.ex. natur och ekoturism. Att initiera, driva och utveckla genomsyrar hela kursen. Kursen behandlar olika typer av affärsmodeller och den studerande ska ta fram en affärsplan utifrån en affärsidé. Den studerande ska också ta fram en affärsutvecklingsplan för ett utvecklingsprojekt i besöksnäringen.

Kursens syfte och mål är att utveckla den studerandes förmåga att identifiera befintliga resurser, nya behov och ta fram utvecklingsförslag. Det handlar om att identifiera och förstå förutsättningar, förändringsdrivkrafter och framgångsfaktorer för besöksnäring och turism i ett globalt perspektiv.

Det handlar också om hur man kan skapa en hållbar och exportmogen destination och utveckla reseanledningar inom t.ex. natur och ekoturism. Att initiera, driva och utveckla genomsyrar hela kursen. Kursen behandlar olika typer av affärsmodeller och den studerande ska ta fram en affärsplan utifrån en affärsidé. Den studerande ska också ta fram en affärsutvecklingsplan för ett utvecklingsprojekt i besöksnäringen.

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap om olika säljtekniker, köp- och säljprocessen och förhandlingsteknik. Kursens syfte och mål är också att öka den studerandes kunskap om begrepp som prognostisering och analys av kundernas köpbeteende. Analysen ligger till grund för en dynamisk och differentierad prissättning. Kursen ger den studerande kunskap om metoder och principer för att öka företagets intäkter och lönsamhet genom att agera utifrån marknadens förutsättningar och ta kontroll över utbud och efterfrågan. Kursen har också fokus på det goda värdskapets betydelse för ekonomisk framgång och företagsutveckling.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska förstå hur olika typer av verksamhet är uppbyggda och hur de styrs. Det handlar t.ex. om organisation och system, verksamhetsplanering, verksamhetens processer, flöden, styrdokument och rutiner. Kursen bidrar till förståelsen för verksamhetens relation till sina kunder och leverantörer, hur det påverkar processer och upplevd kvalitet.

Kursens syfte och mål är också att utveckla den studerandes färdigheter i att arbeta i projektform utifrån ett beställar- och projektledarperspektiv. Kursen behandlar projektets olika faser från idé och förstudie till utvärdering och slutrapportering. Kursen ska också skapa förståelse för hur gruppdynamik och olika ledarstilar inverkar på effektivitet, motivation och prestation. I kursen ingår grundläggande kunskaper i kommunikation, dokumentation och presentationsteknik. Den tuderande lär sig även grunderna i förhandlingsteknik.

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes kunskaper i digital marknadsföring för att kunna kommunicera varumärke, produkt/tjänst och budskap på rätt sätt i rätt kanaler. Kursen följer utveckling och trender för framtiden för branschen. Den studerande får kunskaper om relevanta metoder och verktyg för mätning och uppföljning av aktiviteter med hjälp av SEO (Sökmotoroptimering) och SEM (Sökmarknadsföring).

Den studerande lär sig att arbeta strategiskt och operativt med marknadsföring i sociala medier och på digitala plattformar. Den studerande lär sig planering t.ex. ta fram digitala marknadsstrategier och genomförande t.ex. utveckla hemsidor. I kursen ingår också lagar, regelverk och ramar som styr branschens digitala aktiviteter.

Kursens syfte och mål är att öka den studerandes kunskap om hur man skaffar och behandlar omvärldsinformation, t.ex. om konkurrenter/marknader/målgrupper, för att positionera sig i framkant regionalt, nationellt och internationellt. Den studerande lär sig omvärldsanalys, varumärkespositionering och vikten av att samla in intern och extern information för beslutsfattande och finansiering. Det kan t.ex. handla om samverkansprojekt, strategiska innovationsområden och utlysningar. Kursen ger även kunskap om hur besöksnäringen relaterar till andra branscher och hur dessa påverkar varandra, även globalt.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska utveckla kunskap om de ekonomiska faktorer som påverkar företag i besöksnäringen. Kursen behandlar ekonomiska begrepp och praktiska tillämpningar som t.ex. budget, resursplanering, nyckeltal och lönsamhet. Kursen kommer också attberöra skillnaderna mellan inköp och offentlig upphandling


Kursens syfte och mål är att öka den studerandes förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska i situationer typiska för turism och besöksnäring. Den bygger på relevanta begrepp för branschen och ska bidra till att den studerande kan använda ett bredare språk i tal och skrift. Det kan t.ex. handla om att skriva en offert, förstå ett avtal och kommunicera på engelska i sociala medier.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska följa den dagliga verksamheten och med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar med ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken, ges träning i yrkesrollen samt få insyn och förståelse för villkoren inom besöksnäring och turism. Den studerande ska fördjupa sina kunskaper om branschens förutsättningar och om verksamhetens syfte och mål.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska få inblick i en verksamhets ekonomiska styrning och affärsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv. Den studerande ska praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper med fokus på ekonomi, marknadsföring och försäljning i ett företag eller en organisation inom besöksnäringen.

Kursens syfte och mål är att fördjupa den studerandes praktiska kunskaper i utbildningens alla teoretiska delar. I kursen ska den studerande självständigt utveckla och genomföra ett projekt inom affärs- och destinationsutveckling. Fokus ska ligga på affärsutveckling, hållbarhet och lönsamhet.

Kursens syfte och mål är att den studerande ska omsätta sina samlade kunskaper från utbildningens kurser i en utredande uppgift inom besöksnäring och turism. Den studerande väljer själv sitt område, ställer upp sin problemformulering, refererar till relevant litteratur, analyserar, värderar och ger sin lösning av problemformuleringen. Examensarbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt och försvaras vid en opposition. Den studerande ska också opponera på medstuderandes examensarbete. Efter genomgången kurs ska den studerande visa på en fördjupad kunskap om tillvägagångssätt för ett strategiskt utvecklingsarbete inom besöksnäring och turism.

Förkunskaper

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval.

Urvalsgrunder:

Betyg

Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

 • Svenska - Skriftlig uppgift utifrån en branschspecifik text (max 10p)
 • Engelska – Läsförståelse (max 5p) och skriftlig uppgift (max 5p)

Särskilt prov ger maximalt 20 p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Provet kommer i år att genomföras digitalt för att förhindra spridningen av Coronaviruset.

Total maximal poäng för urval är 35 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Intresseanmälan
Vill du veta när kursen/utbildningen öppnar upp för ansökan igen? Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när nästa ansökningsperiod öppnar. Några av våra utbildningar/kurser startar enbart höst eller vår.Kontakt

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 3 LIA-perioder ingår i utbildningen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kontakt