Menyknapp

Komvux som anpassad utbildning

Vi välkomnar dig som har fyllt 20 år och som behöver stöd och vill läsa i din egen takt på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Vi erbjuder kurser och utbildningar på olika nivåer inom olika ämnen.

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • Vill lära dig mer för att klara dig bättre på fritiden, hemma och i samhället.
  • Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet.

Det finns kurser på flera nivåer:

Tryck i menyn nedan för att titta på de olika utbildningsformerna och vårt kursutbud.

Grundläggande kurser

Du har rätt att studera grundläggande kurser om:

  • Du är 20 år eller äldre.
  • Saknar kunskaper som utbildningen ger.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

1200 verksamhetspoäng
Kurskod: SGRIND7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och att ta ansvar för sitt handlande.

1200 verksamhetspoäng
Kurskod: SGRNAT7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Kunskaper om människan och naturen ger människor redskap att påverka sitt eget välbefinnande, men också förutsättningar att kunna bidra till en hållbar utveckling.

1200 verksamhetspoäng
Kurskod: SGRSPR7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom samspel och kommunikation kan hon uttrycka sin personlighet, sina känslor och sina tankar och förstå hur andra känner och tänker. Språk och kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

150 poäng
Kurskod: SGRBIO7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i männis- kans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som hälsa, naturbruk och miljö.
Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

450 poäng
Kurskod: SGRENG7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

150 poäng
Kurskod: SGRGEO7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger kunskap om dessa miljöer och bidrar till förståelse av människors olika levnadsvillkor.

1200 poäng
Kurskod: SGRIND7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och att ta ansvar för sitt handlande.

350 poäng
Kurskod: SGRHEM7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Livet i hem och hushåll har en central betydelse för människan. Våra vanor påverkar såväl individens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbete i hem och hushåll ger människor viktiga redskap för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

150 poäng
Kurskod: SGRHIS7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Människor har i alla tider och i alla samhällen skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten. På så sätt har ett historiskt perspektiv gett människan redskap att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang som hon ingår i. Det förflutna påverkar våra liv idag och våra val inför framtiden.

150 poäng
Kurskod: SGRKEM7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.
Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, material-utveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

600 poäng
Kurskod: SGRMAT7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

150 poäng
Kurskod: SGRREL7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och att ta ansvar för sitt handlande.

150 poäng
Kurskod: SGRSAM7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och att ta ansvar för sitt handlande.

1000 poäng
Kurskod:  SGRSVE7

Länk till Skolverkets kurssida  Länk till annan webbplats.med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet svenska handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk och litteratur. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet.
Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

1000 poäng
Kurskod: SGRSVA7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkus.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet svenska handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk och litteratur. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

150 poäng
Kurskod: SGRTEK7

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. med kursplan och kunskapskrav.

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Gymnasiala kurser

Gymnasiala kurser erbjuds och ska sträva efter att motsvara kursdeltagares behov och efterfrågan.

Gymnasiala kurser erbjuds när du:

  • är 20 år eller äldre
  • saknar kunskaper som utbildningen ger
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Animation är en kurs som ingår i ämnet medieproduktion.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats. 

Ämnet medieproduktion behandlar produktion och tekniker inom medieområdet. Ämnet handlar om hela arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. I ämnet ingår olika yrkesroller inom området samt etiska frågor i samband med medieproduktion.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet bild behandlar bilden som uttrycksmedel samt hur bilder kommunicerar budskap. Ämnet handlar om tolkning av egna och andras bilder samt om tekniker och metoder för bildframställning. I ämnet ingår etik och värdegrundsfrågor.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och interaktion mellan människor med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Ämnet handlar om att tolka budskap som förs fram i kulturlivet, i medierna och människor emellan. I ämnet ingår metoder och tekniker för kommunikation med olika estetiska uttrycksformer.

Länk till skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet information och kommunikation behandlar olika verksamheters externa och interna information och kommunikation. Ämnet handlar om utvecklingen av informationssamhället samt dess betydelse för individ och samhälle. I ämnet ingår teknisk utrustning, programvaror samt rutiner för information och kommunikation. Centralt i ämnet är kritisk granskning av information samt etik och sekretess inom området.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i vardags- och yrkeslivet. I ämnet ingår att föra och följa matematiska resonemang samt att arbeta med olika undersökande aktiviteter.

Länk till Skolverkets kurssida Länk till annan webbplats.

Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter för att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Lärlingsutbildning

Vi planerar att starta lärlingsutbildning. Om du är nyfiken på denna utbildningsform är du välkommen att höra av dig till oss.

Ansökan

Start Våren

Ansökan lämnas eller skickas in senast 15 december.

Start Hösten

Ansökan lämnas eller skickas in senast 28 maj.

Skriv ut och fyll i blanketten.
Ansökan lämnas eller skickas in till:

UDDEVALLA VUXENUTBILDNING
451 81 UDDEVALLA

Du som är folkbokförd i annan kommun än Uddevalla skall skicka ansökan till din hemkommun.

Bifoga kopior av betyg och intyg.

Beslut om antagning fattas utifrån den uppgifter du anger i din ansökan och de betyg och intyg du skickar med. Observa att ofullständig ansökan inte kan behandlas.

Välkommen med din ansökan!

Kontakta oss vid frågor

Publicerad:

Publicerad: