Menyknapp

Kvalitetsarbete och värdegrund värdegrund

Rektor har ett särskilt ansvar för att arbeta med utveckling av utbildningen. Det sker genom kontinuerlig uppföljning och analys av vårt arbete, identifiering av avvikelser och genom att åtgärder vidtas för förbättrade resultat. Betyg och andra studieresultat, enkäter och utvärderingar är exempel på viktiga underlag som följs upp.

Vuxenutbildningen arbetar enligt den förvaltningsgemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbete. Modellen innebär en systematisk uppföljning och resultatdialoger på alla nivåer, från lärare och rektor upp till nämnden. Rapportering sker tre gånger om året på alla nivåer. Nämndens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas.

Värdegrund på VUX

Verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och god arbetsmiljö, för såväl elever som personal. Vi visar alla varandra omtanke och hänsyn och skapar på så vis en god stämning.

Alla har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet och känna sig trygg och välkommen, vilket är ett tankesätt och inställning som skall prägla VUX verksamhet. Det gäller i det dagliga, såväl som det långsiktiga arbetet på VUX.

Mål

Nolltolerans gäller på VUX mot alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

Ett systematiskt arbete för att främja och förebygga arbete mot trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling pågår på Vux.

Uppstår eller vi får kännedom om icke acceptabla handlingar och attityder, trots det förebyggande arbetet, är det VUX skyldighet att se till att de upphör. För det arbetet finns väl utarbetade och välkända rutiner.

Varje rektorområde på VUX har en egen plan mot kränkande behandling och diskriminering.

 

Publicerad: