Menyknapp

Kvalitetsarbete och värdegrund

Verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och god arbetsmiljö, för såväl elever som personal. Vi visar alla varandra omtanke och hänsyn och skapar på så vis en god stämning.

Vuxenutbildningen arbetar enligt den förvaltningsgemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbete. Modellen innebär en systematisk uppföljning och resultatdialoger på alla nivåer, från lärare och rektor upp till nämnden. Rapportering sker tre gånger om året på alla nivåer. Nämndens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt systematiskt planera, följa upp och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas.

Alla har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet och känna sig trygg och välkommen, vilket är ett tankesätt och inställning som skall prägla VUX verksamhet. Det gäller i det dagliga, såväl som det långsiktiga arbetet på VUX

Rektor har ett särskilt ansvar för att arbeta med utveckling av utbildningen. Det sker genom kontinuerlig uppföljning och analys av vårt arbete, identifiering av avvikelser och genom att åtgärder vidtas för förbättrade resultat. Betyg och andra studieresultat, enkäter och utvärderingar är exempel på viktiga underlag som följs upp.

Värdegrund (ÖRP)

Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, studerande, leverantörer och samarbetspartners.

Öppenhet

Öppenhet innebär för oss, ett välkomnande och generöst förhållningssätt, präglat av tillgänglighet. Vi har ett tillåtande diskussionsklimat där vi vågar vara oss själva samt är lyhörda för omvärldsförändringar och är ständigt redo för omställning.

Respekt

Respekt innebär för oss, att bemöta alla likvärdigt, utifrån individens förutsättningar.
Vi strävar efter att vara närvarande och ta tillvara på elevers och medarbetares kompetenser.

Professionalitet

Professionalitet betyder för oss, ett tydligt ledarskap, som präglas av stabilitet och lyhördhet, att vara en förebild och arbeta för både det kommunala och statliga uppdraget.

Vårt förhållningssätt

Vår målsättning är att alla som studerar och arbetar på Uddevalla Vuxenutbildning agerar enligt dessa grundteser, då får vi en arbetsplats för alla, som präglas av gott arbetsklimat och trevligt bemötande.

Mål

Nolltolerans gäller på VUX mot alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling.

Ett systematiskt arbete för att främja och förebygga arbete mot trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling pågår på Vux.

Uppstår eller vi får kännedom om icke acceptabla handlingar och attityder, trots det förebyggande arbetet, är det VUX skyldighet att se till att de upphör. För det arbetet finns väl utarbetade och välkända rutiner.

Varje rektorområde på VUX har en egen plan mot kränkande behandling och diskriminering.

 

Publicerad: